müxtəsər

müxtəsər
sif. <ər.>
1. Təfsilatsız, yığcam, qısa (müfəssəl ziddi). Müxtəsər məlumat. Müxtəsər məktub. // Zərf mənasında. Bir açıq kağız alıb kəndimizə, Molla Cəfər rəfiqimizə müxtəsər yazdım. C. M.. Cavad öz döyüşçülərini ətrafına toplayaraq müxtəsər bir söhbət apardı. Ə. Vəl.. Müxtəsər etmək (eləmək) – uzatmamaq, qısaltmaq, qısa eləmək, tez qurtarmaq. Tulani şikayətlər edərdin bizə, Seyyid; Bəs ol şahi görcək nə üçün müxtəsər etdin? S. Ə. Ş.. <Molla Kazım:> Müxtəsər elə, görürsən xalq məəttəldir. Ə. H.. <Əhməd:> Bəli, əhvalat uzundur. Mən müxtəsər edirəm. T. Ş. S..
2. Ucuz, aşağı (qiymət haqqında). <Kənizləri> qul alanlar çox müxtəsər qiymətə alırlar. M. S. O..
3. dan. Təntənəsiz, kiçik, balaca. Müxtəsər toy. Müxtəsər yığıncaq.
4. Ara söz məqamında – xülasə, sözün qısası. Müxtəsər, qarı ayağa durdu. (Nağıl). Nə bir namə, nə bir qasid; Heç biri, müxtəsər, gəlməz. Q. Z.. Müxtəsər, biz hər ikimiz Danabaş kəndinin sakiniyik. C. M.. Müxtəsəri-kəlam köhn. – sözün qısası, xülasə, müxtəsər. Müxtəsəri-kəlam, padşah əhvalatı danışanda əyyar bildi ki, dədəsi budu. (Nağıl). Müxtəsəri-kəlam, bir belə ziyadə rəhmli padşahın təhti-əmrində zadəganlıq etmək nəhayət dərəcədə məlaləfza göründü. M. F. A..
◊ Müxtəsər cümlə qram. – mübtəda və xəbərdən ibarət cümlə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • müxtəsərən — ə. müxtəsər olaraq; qısaca …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müxtəsərcə — z. Müxtəsər surətdə, yığcam halda; qısaca. Müxtəsərcə məlumat vermək. Vəziyyətlə müxtəsərcə tanış etmək. – Rüstəm bəy müxtəsərcə olaraq babilik və bəhailik barəsində Əliyə məlumat verdi. Ç.. // Sif. mənasında. Müxtəsərcə məktub. Müxtəsərcə cavab …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxtəsəri — bax müxtəsər 4 cü mənada. Müxtəsəri, qoyurmusan mən də bu məktəbə gedim? Ə. N.. <Şofer:> Müxtəsəri, canımı dişimə tutub, birtəhər özümü qayığa saldım. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxtəsərləşdirmə — «Müxtəsərləşdirmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxtəlif — sif. <ər.> Bir cür olmayan, cürbəcür, növbənöv, növ növ, dürlü dürlü. Müxtəlif rənglər. Müxtəlif şeylər. – Müxtəlif səslər bir birinə qarışır. S. R.. // Başqabaşqa, ayrı ayrı, bir birinə uymayan, bir biri ilə düz gəlməyən. Müxtəlif… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxtəlifcinsli — sif. Bir cinsdən olmayan, cinsləri müxtəlif olan, başqa başqa cinslərdən törəmiş. Müxtəlifcinsli heyvanlar. Müxtəlifcinsli metallar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxtəlifrəngli — sif. Rəngi müxtəlif olan, cürbəcür rəngdə olan; rəngbərəng. Müxtəlifrəngli çit. Müxtəlifrəngli kart kağızı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxtəlifsəsli — sif. Səsləri müxtəlif olan, müxtəlif səslər ifadə edən. Müxtəlifsəsli samitlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxtəlifyanlı — sif. riyaz. Müxtəlif yanları olan; müxtəliftərəfli. Müxtəlifyanlı üçbucaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxtəlifmənalı — sif. Mənaları müxtəlif olan, cürbəcür məna ifadə edən. Müxtəlifmənalı sözlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”